Ana içeriğe atla

yu7676

MALLREPORT

Yeni tüketim trendleri oyun planını değiştiriyor / New consumption trends change the game plan

16.11.2016 - 11:26

HSBC Grubu’nun ‘Tüketici Talebinin Geleceği’ raporuna göre; tüketim trendleri değişiyor ve şirketler için yeni fırsatlar ve riskler doğuyor.

According to the “Future of the Consumer Request” report of HSBC Group, the consumption trends are changing and new opportunities as well as risks come to being for the companies.
 

HSBC Grubu için Trajectory tarafından, 20 farklı ülkeden 90 binin üzerinde tüketicinin görüşü ve iş dünyası liderlerinin değerlendirmeleri alınarak oluşturulan ‘Tüketici Talebinin Geleceği’ raporu, şirketlerin tüketicilerin gelecekte şekillenecek istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için bugünden hazırlık yapması gerektiğine ilişkin önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Raporda, küresel olarak değişen demografik yapı ve tüketici davranışlarının gelecek yıllarda şirketler için yeni fırsatlar sunmanın yanı sıra şirketlerin geleneksel pazarlama stratejileri için değişimi zorunlu kılabileceği belirtiliyor. 
Raporda, dünya nüfusunun yüzde 90’ından fazlasının (7 milyarın üzerinde kişi) 2020 yılında tüketici olarak tabir edilen sınıfa dahil olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca rapor, küresel olarak giderek artan tüketici talebi karşısında şirketlerin pazara dahil olma planlarını şekillendirecek dört ana trend olduğu vurgulanıyor:
- Başta gelişmekte olan pazarlarda olmak üzere dünya genelinde orta gelirli tüketici sayısı hızla artıyor.
- Dijital teknolojideki ilerleme tüketicilerin ürün ve hizmet arama, seçme ve ödeme şekillerini kökten değiştiriyor.
- İşgücüne katılan kadın sayısı arttıkça, kadınların alım gücü de yükseliyor.
- Kuşaklar arası fark, tüketim eğilimlerinde de belirgin bir ayrışma olduğunu gösteriyor.

ORTA GELİRLİ TÜKETİCİ SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü verilerine göre; günümüzde dünya nüfusunun yedide birini oluşturan orta gelirli tüketiciler günlük 10-20 dolar arasında gelir elde eden bireyler olarak tanımlanıyor. 2020 yılında 3,2 milyara, 2030 yılında ise 4,9 milyara ulaşması beklenen orta gelirli tüketici sınıfının satın alma gücü, özellikle nüfusun yoğun olduğu Asya’daki şirketlerin stratejileri üzerinde büyük bir etki yaratacak. Raporda; bu segmente odaklanan şirketlerin, tüketicilerin kültürel farklılarından kaynaklanan tercihlerini, satın almayı etkileyen bir faktör olarak göz önünde bulundurmaları gerektiği de vurgulanıyor.

DİJİTALLEŞME TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR
Raporda; 1990’ların ortaları ile 2000’lerin ortaları arası doğumlu olarak tanımlanan Z kuşağının, dijital teknolojilerin doğal kullanıcıları olarak, tüketim tercihlerinin, kullanım kolaylığı ve erişebilirlik ile ilgili beklentilerine göre şekillendiği belirtiliyor.
Rapora göre; tüketicilerin mağazadan satın almak yerine online alışverişe yönelmesi ile ortaya çıkan davranış değişimi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda görülüyor. Örneğin Brezilya, Çin ve Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda tüketicilerin yüzde 40’tan fazlası ayda en az bir kez internet üzerinden alışveriş yapıyor.

KADINLARIN EKONOMİK GÜCÜ ARTIYOR
Kadınların ekonomik gücü dünya genelinde kayda değer şekilde artıyor. Kadınların elde ettiği gelirin, 2010 yılında 12 trilyon dolar iken, 2018 yılında 18 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Rapora göre; bu segmenti hedeflemek isteyen şirketlerin, kadınların iş odaklı yaşam biçimlerine hitap edecek yansıtacak bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. 

TÜKETİMDE KUŞAK FARKI 
Rapor, Baby Boomers kuşağından Z kuşağına kadar nesiller arası farkın ekonomik önemini de ortaya koyuyor. Raporun sonuçlarına göre; 60 yaş üstü bireylerin satın alma gücü yükselmeye devam edecek ve 2020 yılında bu yaş grubu tarihte ilk kez 5 yaş altı bireylerin sayısını aşacak. Y kuşağının, finansal durumlarından daha az memnun olabileceğinin belirtildiği raporda; yine de çalışma yıllarının en parlak dönemine giren Y kuşağının ise diğer kuşaklardan farklı olarak varlık yerine deneyim sahibi olmaya öncelik verdiği belirtiliyor.

 

“Future of the Consumer Request” report, prepared by Trajectory for HSBC Group through acquiring the views of the consumers and evaluations of business world leaders of more than 90 thousand from 20 different countries, present significant results relating to the necessity for companies to make preparations to meet the requests and needs of the companies that will be shaped in the future. In the report, in addition to presenting new opportunities for the companies, the globally changing demographic structure and consumer behaviors may make change compulsory for the traditional marketing strategies of the companies. 
In the report it is estimated that more than 90 percent of the world population (above 7 billion people) will be included in a class called as consumers by 2020. Also, the report underlines four main trends that will shape the inclusion of the companies into the market in response to the consumer demand increasing globally:
- The number of medium sized consumers in the world and especially in the markets developing is increasing rapidly.
- Product and service search, choice and payment methods of the consumers change radically due to the advancement in digital technology.
- As the number of woman participating the workforce increases, the purchasing power of the women increase.
- The difference among generations show that there is a significant disintegration n consumption trends as well.

NUMBER OF MIDDLE INCOME CONSUMERS INCREASE RAPIDLY
According to the data of Organization for Economic Cooperation and Development, the middle income consumers constituting the one seventh of the world population today are defined as individuals acquiring income of 10 – 20 dollars a day. The purchasing power of the middle income class consumers expected to reach 3,2 billion in 2020 and 4,9 billion in 2030 will have a great impact especially on the companies in Asia, where the population is dense. In the report, it is also emphasized that companies focusing on this segment must consider the choices of the consumers caused by the cultural differences as a factor that effect the purchasing.

DIGITALIZATION SHAPE THE CONSUMER EXPECTATIONS
In the report, the choices of Z generation, defined as the people born in the middle of 1990’s up to the middle of 2000s, are shaped by the ease of use and accessibility due to being the natural users of digital technologies.
According to the report, the change in behavior of the consumers that occur as purchasing online rather than purchasing at the store is seen both developed and developing markets. For example, more than 40 percent of the consumers in developing markets such as Brazil, China and Turkey, purchase through internet at least once a month.

ECONOMIC POWER OF WOMEN GROWS
The economic power of women in the world increase significantly. While the income acquired by women was 12 trillion dollars in 2010, it is expected to rise to 18 trillion dollars in 2018. According to the report, the companies wanting to aim this segment has to adopt an approach that will address to the work focused life style of women. 

GENERATION GAP IN CONSUMPTION 
The report presents the economic importance of the generation gap from Baby Boomers up to Z generation. According to the results of the report, the purchasing power of individuals above the age of 60 will continue to rise and this age group will for the first time exceed the number of individuals aged below 5 in 2020. In the report where Y generation can be less satisfied with their financial conditions, regardless, the Y generation is stated to prioritize acquiring experience rather than possession differently from the other generations.

,

Yukarı