Ürün ve Hizmet

2023’TE YENİ ÇARPIŞMA TESTLERİNİ BÜNYEMİZE KATACAĞIZ

WE WILL INCORPORATE NEW CRASH TESTS IN 2023

Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal’ı ağırladığımız Ocak sayımızda Kartal; firma olarak yurt içi ve yurt dışında hayata geçirdikleri projeleri aktarırken, 2023 yılında bünyelerine katacakları yeni projeleri de okurlarımız için anlattı.

In our January issue, where we hosted Koray Kartal, Founder and General Manager of Arma Kontrol, Kartal shared the projects they have realized domestically and abroad as a company, and explained the new projects they will add to their organization in 2023 for our readers.

Arma Kontrol olarak okuyucularımıza hizmetlerinizden bahseder misiniz, yurt içi ve yurt dışı projeleriniz nelerdir?

Can you inform our readers about your services as Arma Kontrol, what are your domestic and overseas projects?

Arma Kontrol olarak yurt dışında 74 ülkede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Başta Güney Kore’de data center projeleri olmak üzere Fransa’da nükleer santral projesi, Polonya, Kosova, Özbekistan, Azerbaycan, Katar, Dubai ve Irak Merkez Bankası ile projelerimizi yürütüyoruz. Yurt içinde de havalimanları ve kurumlarda Arma Kontrol hizmetlerimizle yer almaktayız.

As Arma Kontrol, we currently operate in 74 countries abroad. We are carrying out projects with data center projects in South Korea, a nuclear power plant project in France, Poland, Kosovo, Uzbekistan, Azerbaijan, Qatar, Dubai and the Central Bank of Iraq. We are also active in airports and institutions in Turkey with our Arma Kontrol services.

Yeni yılın gelmesiyle global çapta güvenlik ihlallerini minimuma indirmek adına ürünlerinizde ne tür teknolojiler kullanmaktasınız, hangi yenilikleri bünyenize dahil etmektesiniz?

With the coming of the New Year, what kind of technologies do you use in your products to minimize security breaches globally, which innovations are you incorporating?

Öncelikle yüksek güvenlik ürünlerinin olmazsa olmazı çarpışma test sertifi kalarıdır. Ürünlerimizin birçoğu İngiltere ve İtalya’nın akredite kurumlarından alınmış çarpışma test sertifi kalarıdır. Bu sertifi ka değerleri düşük, yüksek ve orta risk olarak 3 ana başlık altında oluşmaktadır. Tüm riskli alanlar için sertifi kalarımız mevcuttur. Bunun yanında altyapı problemi olan yerler, elektrik olmayan yerler gibi birçok alanlar için de ürünlerimiz mevcuttur. Düşük enerji yüksek verimlilik alanında da AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir

First of all, crash test certifi cates are a must for high safety products. Many of our products have crash test certifi cates from accredited institutions in the UK and Italy. These certifi cate ratings are categorized under 3 main headings: low, high and medium risk. We have certifi cates for all risky areas. In addition, we have products for many areas such as places with infrastructure problems, places without electricity. We also continue our R&D activities in the fi eld of low energy / high effi ciency.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Last but not least, what would you like to add?

2023 yılı itibari ile farklı ürünlerin AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ile birlikte yeni çarpışma testlerini bünyemize katacağız. Özellikle grup şirketimize bağlı yazılım şirketimiz ile birlikte sistemlerimizi tek merkezden kontrol, mobil kontrol ve ürünleri daha akıllı hale getirerek risk oluşması anında kullanıcıyı bilgilendiren daha akıllı ürünler yapacağız. Üretimde yapmış olduğumuz AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarıyla sahada kullanıcıların daha rahat bakım ve servis verilebilmesi için de çalışmalarımız devam etmektedir.

As of 2023, we will incorporate new crash tests together with R&D and P&D projects of different products. In particular, together with our software company affi liated to our group company, we will make our systems more smart by controlling them from a single center, mobile control and making the products smarter and informing the user when a risk occurs. With the R&D and P&D studies we have carried out in production, we continue to work to provide users with more convenient maintenance and service in the fi eld.